หุ้นไทยวันนี้ 17 พ.ย. 65 ปิดตลาดหุ้นบ่าย ปรับลด 5.03 ดัชนีอยู่ที่ 1,614 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 17 พ.ย. 65 ปิดตลาดหุ้นบ่าย ปรับลด 5.03 ดัชนีอยู่ที่ 1,614 จุด

หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นบ่าย ปรับลด 5.03 ดัชนีอยู่ที่ 1,614.95 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,154.40 ล้านบาท

หุ้นไทยวันนี้ 17 พ.ย. 65 ปิดตลาดหุ้นบ่าย ปรับลด 5.03 ดัชนีอยู่ที่ 1,614 จุด

เศรษฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหุ้นไทยวันนี้ ประจำวันที่ 17 พ.ย. 65 ครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 5.03 เปลี่ยนแปลง -0.31% ดัชนีอยู่ที่ 1,614.95 จุด ดัชนีสูงสุด 1,619.05 ดัชนีต่ำสุด 1,611.28 มูลค่าการซื้อขาย 59,154.40 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทย บนเวที COP27 ตั้งเป้าหมาย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายในปี ค.ศ. 2050 ฯลฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม COP27 ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) ที่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยแสดงจุดยืนของประเทศในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ค.ศ. 2030 ให้สอดคล้องกับการยกระดับเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ในทุกสาขา ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2050 และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐศาสตร์ เพื่อการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์ก่อนปี ค.ศ. 2040 การดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประชาชน